Verzekering lening op afbetaling

Om u en uw naasten te beschermen

Overlijden of invaliditeit zijn altijd een zware beproeving. Van de ene op de andere dag moet u het stellen met aanzienlijk minder inkomsten of, in het slechtste geval, met een volledig loon dat wegvalt in het gezin. Met de Verzekering lening op afbetaling beschermt u uzelf en uw naasten tegen financiële zorgen. Uw gezin zal uw lening niet moeten afbetalen.
Dit product, onderworpen aan de Belgische wetgeving, wordt op de markt gebracht door AG Insurance en aangeboden door bpost bank.

Een dekking voor u en uw naasten

U geniet van een waarborg overlijden

Als u overlijdt terwijl u nog een lening hebt, bijvoorbeeld voor een wagen of andere persoonlijke kosten, vergoedt de verzekeraar het openstaande saldo. 

U profiteert van een waarborg invaliditeit

Als u het slachtoffer wordt van volledige invaliditeit, tijdelijk of blijvend voor ten minste 66%, na een ongeval of ziekte, zodra de wachttijd is verstreken en dit tot het einde van de periode van totale invaliditeit, op voorwaarde dat de verzekering nog steeds van kracht is.

U betaalt de premie in één keer

Deze premie bestaat uit de betaling van een eenmalig bedrag. U kan ze al dan niet opnemen in het bedrag van de lening.

Er zijn uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden met betrekking tot het verzekerde risico. Hieronder vindt u voorbeelden van niet-gedekte risico's. Voor u inschrijft op het product, dient u kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de infofiche overlijdensverzekeringDe Verzekering lening op afbetaling in detail

De toetreding tot deze verzekering is facultatief en dus vrijblijvend. Ze is in geen geval een vereiste voor het verkrijgen van een lening of een gunstige voorwaarde voor de lening. 
​​​​​​​
Ze eindigt op de datum die overeenkomt met de laatst voorziene afbetaling van het vast afbetalingsplan. Of eerder, wanneer u vervroegd opzegt. 
 

- Overlijden van de verzekerde. Het nog verschuldigde saldo van de lening wordt vergoed.

- Volledige invaliditeit van de verzekerde, tijdelijk of blijvend voor ten minste 66%, na een ongeval of ziekte, zodra de wachttijd is verstreken en dit tot het einde van de periode van totale invaliditeit, op voorwaarde dat de verzekering nog steeds van kracht is. 
​​​​​​​
Na het verstrijken van de wachttijd van 90 dagen in geval van volledige invaliditeit van de verzekerde, betaalt de verzekeraar de maandelijkse aflossingen van de lening. 

- Overlijden als gevolg van een opzettelijke daad van de verzekerde of van een belanghebbende bij de uitkering of de aansporing tot deze daad.

- Overlijden door zelfmoord van de verzekerde in het jaar volgend op de toetredingsdatum

- Overlijden van de verzekerde als gevolg van een oorlog of burgeroorlog
​​​​​​​
De volledige lijst van niet-gedekte risico’s is beschikbaar in de algemene voorwaarden.

- De leeftijd van 65 jaar nog niet bereikt hebben op de laatste vervaldag van de lening 

- Niet verzekerd zijn voor meer dan 50.000 € aan nog verschuldigd kapitaal (inclusief deze lening) voor het geheel van de door bpost bank toegestane leningen.

- Niet lijden of geleden hebben aan één van de aandoeningen beschreven in de algemene voorwaarden.
​​​​​​​
- Niet arbeidsongeschikt zijn of geweest zijn gedurende meer dan drie opeenvolgende weken tijdens de laatste vijf jaar, met uitzondering van moederschapsrust

Info en nuttige diensten

Klachten kunnen ingediend worden bij bpost bank Klantendienst, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel of bij AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel of per e-mail: customercomplaints@aginsurance.be (tel. 02/664 02 00). 
Als u niet tevreden bent van de door bpost bank of AG Insurance voorgestelde oplossing, kunt u klacht indienen bij de Ombudsman van de Verzekeringen (info@ombudsman.as), De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, www.ombudsman.as

Verzekeraar: AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0456.038.471 erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

Type belegging: Collectieve verzekering van Tak 1 naar Belgisch recht, waarvan de dekking geldt voor onbepaalde tijd. Op de markt gebracht door AG Insurance en aangeboden door bpost bank.

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert