Juridische informatie

Door zich toegang te verschaffen tot deze website, deze te bezoeken of te gebruiken, verklaart de internetgebruiker dat hij kennis genomen heeft van de hierna vermelde algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.Algemene voorwaarden m.b.t. het gebruik van deze website

1. Gegevens bpost bank

bpost bank is uitgever van deze website.

bpost bank, naamloze vennootschap, is een kredietinstelling met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1 bus 2, ingeschreven in het RPR Brussel onder het nummer 0456.038.471 en bij de btw onder het nummer 456.038.471.

Contactgegevens: 02/278.50.32.
Correspondentieadres:
Markiesstraat 1/2
1000 Brussel

bpost bank is bij de FSMA ingeschreven in het register van verzekeringsagenten onder het nummer 016.290A en treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv, E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, verzekeringsonderneming erkend onder codenr. 0079.

bpost bank treedt op als kredietmakelaar voor BUY WAY PERSONAL FINANCE nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Brouckèreplaats 2 ingeschreven in het RPR onder het nummer 0400.282.277 (Brussel), kredietgever voor de kredietopening gelinkt aan de bpost bank MasterCard en uitgever van de kaart.

bpost bank is lid van de Belgische Vereniging van Banken en heeft de gedragscode uitgegeven door de Belgische Vereniging van Banken onderschreven.

bpost bank staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België , de berlaimontstraat 14 te 1000 Brussel en onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel voor wat betreft de beleggers- en consumentenbescherming.

Voor haar activiteiten als kredietgever en kredietbemiddelaar is bpost bank onderworpen aan het toezicht van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische inspectie, North Gate III - Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel.

Exclusief verdeler voor bpost bank: de producten en diensten vermeld op deze website worden aangeboden via de kantoren van bpost, NV naar publiek recht waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Muntcentrum, bij de FSMA ingeschreven als agent voor bank- en beleggingsdiensten en als verzekeringssubagent onder het nummer 25.275cA-cB en tevens kredietmakelaar en bemiddelaar voor hypothecaire kredieten.

2. Definitie, inhoud en toegangsvoorwaarden

Onder het begrip 'website' worden deze website, alsook alle erin vermelde informatie en gegevens begrepen.

De informatie en gegevens op deze website (met inbegrip van simulaties en eruit voortvloeiende resultaten) dienen dan ook enkel ter informatie en vormen in geen geval een aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten en diensten.

De informatie en gegevens hebben niet tot doel enig advies te verstrekken (hierbij inbegrepen, maar niet beperkt tot financieel, fiscaal, juridisch of boekhoudkundig advies).

bpost bank besteedt grote zorg aan het bijwerken en controleren van de inhoud van haar website en levert hiervoor redelijke inspanningen. De inhoud van deze website is dan ook vatbaar voor wijziging. bpost bank garandeert echter niet de juistheid, de geschiktheid, de volledigheid of de actualiteit van de inhoud van deze website, noch de relevantie voor een bepaald doel.

bpost bank, haar werknemers en/of vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld, op welke grond dan ook, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u geleden zou hebben ingevolge het zich verschaffen van toegang tot deze website, het bezoek of het gebruik ervan, behoudens in geval van opzettelijke of ernstige fout hunnentwege.

Sommige delen van de website kunnen bijkomende en specifieke gebruiksvoorwaarden vermelden. Die specifieke voorwaarden vormen in dat geval toevoegingen aan deze algemene voorwaarden. Bij onderlinge tegenstrijdigheid zullen de specifieke voorwaarden doorslaggevend zijn voor de delen of pagina's waarop ze betrekking hebben.

3. Links

Behoudens uitdrukkelijke toestemming van bpost bank mag geen enkele link, in om het even welke vorm, naar de website van bpost bank worden gelegd vanaf een andere website.

Deze website bevat links naar andere websites gepubliceerd door derden en bijgevolg beschouwd als onderdeel van de websites van die derden. bpost bank heeft die links echter niet gecontroleerd en wijst dan ook elke aansprakelijkheid aangaande het bestaan en de inhoud van die websites af.

Het feit dat een link wordt gemaakt naar andere websites of het feit dat aan een website van een derde de toelating wordt gegeven om een link te maken naar deze website houdt geen enkele aanbeveling of goedkeuring in van producten en/of diensten die via die websites van derden aangeboden worden, noch enige beoordeling omtrent de juistheid of de betrouwbaarheid van die websites en de inhoud ervan.

4. Intellectueel eigendomsrecht

Deze website en de inhoud ervan worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Die rechten behoren toe aan bpost bank of derden. U dient te allen tijde die rechten te respecteren en zich te onthouden van elke inbreuk op de toepasselijke wetgeving. Elke inbreuk kan aanleiding geven tot burgerrechterlijke of strafrechtelijke vervolging.
U mag de informatie en gegevens op deze website uitsluitend voor privégebruik en met uitsluiting van elk commercieel doeleinde kopiëren en afdrukken.

5. Cookies

bpost bank gebruikt cookies om het gebruik van deze website te vergemakkelijken.

Een cookie is een tekstbestandje dat via een website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om de taalkeuze die u maakt bij uw eerste bezoek aan een website te registreren zodat u die niet telkens opnieuw moet maken bij een nieuw bezoek. Cookies kunnen enkel worden gelezen door de website die ze gecreëerd heeft.

Het is mogelijk om uw browser zodanig in te stellen teneinde te vermijden dat cookies op de harde schijf van uw computer worden weggeschreven. U dient er dan wel rekening mee te houden dat het gebruik van de website hierdoor verstoord kan zijn. U kunt eveneens na elk bezoek aan de website de weggeschreven cookies van uw harde schijf verwijderen.

U vindt meer informatie hieromtrent in cookie policy van bpost bank. 

6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van persoonsgegevens is beschermd door de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

bpost bank registreert de persoonsgegevens die op u als bezoeker of gebruiker betrekking hebben en die verzameld worden via deze website en verwerkt ze in haar bestanden met het oog op uw identificatie, het beheer van het klantenbestand, het beheer van de precontractuele en contractuele relaties, de verlening van diensten waarvoor bpost bank als bemiddelaar optreedt, de controle van verrichtingen, de opmaak van statistieken, de commerciële promotie en direct marketing voor bankproducten van bpost bank, alsook bank-, financiële en verzekeringsproducten die bpost bank verkoopt.

Die gegevens worden uitsluitend in de volgende gevallen meegedeeld aan derden:

- bij voorafgaand akkoord van de betrokken persoon;

- op vraag van de betrokken persoon en naar aanleiding van zijn richtlijnen aan geadresseerden die de betrokken persoon aanduidt;

- aan gemachtigde derden ingevolge een wettelijke of reglementaire verplichting of om een gewettigd belang;

- aan interveniënten die handelen voor rekening van bpost bank;

- aan ondernemingen waarvan bpost bank de producten en diensten aanbiedt.


In die gevallen zullen de gegevens het voorwerp kunnen zijn van een mededeling aan lidstaten en niet-lidstaten van de Europese Unie die al dan niet een adequaat beschermingsniveau waarborgen.

Die gegevens worden daarnaast door bpost opgeslagen en verwerkt in haar bestanden met het oog op de distributie van bank-, financiële en verzekeringsproducten, de verlening van diensten waarvoor bpost optreedt als bemiddelaar, de controle van verrichtingen, de opmaak van statistieken, de commerciële promotie en direct marketing voor bankproducten van bpost bank of voor producten die door haar verkocht worden en andere producten en diensten van welke aard dan ook die bpost uitgeeft en/of verkoopt.

De betrokken persoon kan echter op verzoek en kosteloos bezwaar aantekenen tegen het gebruik van die gegevens voor de voormelde commerciële promotiedoeleinden.

De betrokken persoon kan de persoonsgegevens raadplegen en ze eventueel doen aanpassen via een schriftelijke aanvraag, waaraan een kopie van zijn identiteitskaart moet worden toegevoegd, aan de verwerkingsverantwoordelijke(n) (bpost bank NV, Markiesstraat 1/2 te 1000 Brussel; bpost, NV naar publiek recht, Muntcentrum te 1000 Brussel).

​​​​​​​​​​​​​​

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De toegang tot, het bezoek of het gebruik van deze website, alsook de inhoud ervan (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) worden beheerst door het Belgische recht. De Belgische rechtbanken en hoven hebben exclusieve rechtsbevoegdheid in geschillen omtrent deze website en de inhoud ervan.

8. Wijzigingen
bpost bank kan deze voorwaarden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Een cookie is een bestandje dat door de server van bpost bank wordt gestuurd naar de harde schijf van uw computer of uw mobiel toestel met internettoegang, zoals een smartphone of een tablet. Het is niet mogelijk om u met een cookie rechtstreeks te identificeren. Wel is het mogelijk om uw internettoestel te identificeren.Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer kan worden bewaard wanneer u websites bezoekt. In dat tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw taalkeuze voor die website. Wanneer u de website opnieuw bezoekt, wordt het cookie teruggestuurd naar de betrokken website. Die herkent zo uw browser en kan dan bijvoorbeeld uw inloggegevens onthouden.

De cookies hebben doorgaans ook een vervaldatum. Sommige cookies worden bijvoorbeeld automatisch gewist wanneer u uw browser sluit (dat noemen we sessiecookies), terwijl andere langer op uw computer blijven staan, soms zelfs totdat u ze manueel verwijdert (dat noemen we permanente cookies).

bpost bank nv, beheerder van deze website, maakt gebruik van drie soorten cookies:

1. Essentiële cookies
Die cookies zijn strikt noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Zo maken ze het mogelijk om essentiële informatie bij te houden wanneer u een van de formulieren op deze website invult, maar ook om over bezoekersstatistieken te beschikken voor de verschillende bezochte pagina's. Deze statistieken zijn nodig om het bezoekersvolume te voorspellen en ervoor te zorgen dat de website steeds over de nodige middelen beschikt zodat u ze kunt bezoeken.

2. Personaliseringscookies
De personaliseringscookies hebben tot doel de keuzes te onthouden die u maakt tijdens het surfen. Daaronder valt onder andere de interesse die u toont voor bepaalde producten, om u advertenties te tonen die zijn aangepast aan uw behoeften.

3. Optimaliseringscookies
De optimaliseringscookies worden gebruikt om reclamecampagnes te optimaliseren, om de weergavefrequentie van de advertentie te beperken en de doeltreffendheid van de reclamecampagne te meten.Welke cookies worden op www.bpostbank.be gebruikt?

Klik hier en raadpleeg de belangrijkste cookies die wij gebruiken en de functie ervan.

Bij het inloggen op de website van bpost bank kunt u kiezen welke soorten cookies u wilt gebruiken via de aankruisvakjes. Als u het keuzevenster gewoon sluit, betekent dat automatisch dat u alleen functionele cookies toestaat. De twee andere soorten cookies worden dan niet op uw computer gedownload.

Klik op de vakjes hieronder om uw keuze aan te passen en bevestig uw keuze.Hoe kan ik zien welke cookies op mijn toestel staan en hoe kan ik ze verwijderen?

We wijzen u erop dat u via de instellingen van uw browser ook de criteria voor het aanvaarden van cookies kunt wijzigen. Die instellingen zijn meestal toegankelijk via het menu 'Optie' of 'Voorkeuren' van uw browser. Voor een beter begrip van die instellingen raden we u aan om de volgende links of de tab 'Help' van uw browser te raadplegen:

Hier vindt u onze algemene bankvoorwaarden, de gedragscode en de juridische documenten m.b.t. onze producten en bankdiensten. Ze zijn opgenomen ter informatie. U kunt ze online raadplegen en downloaden.

Gedragscode

De Belgische federatie van de financiële sector, Febelfin, heeft de engagementen van de banken ten opzichte van hun particuliere klanten samengevoegd in een gedragscode. 
Deze gedragscode vormt een minimumstandaard voor banken en bestaat uit:

Basis van de bankrelatie

De 7 pijlers die de basis vormen van een goede bankrelatie.   

Mogelijke diensten

De bepalingen m.b.t. de mogelijke
diensten van een bank.

Gedragscode inzake reclameboodschappen

De gedragsregels voor reclame en marketing voor jongeren. 

bpost bank verbindt er zich toe deze gedragscode nauwlettend op te volgen.
​​​​​​​

Integriteitsbeleid

bpost bank beschikt over een solide regeling voor de bedrijfsorganisatie om een doeltreffend en voorzichtig beleid van haar activiteiten te garanderen, in het bijzonder door een Integriteitsbeleid.

Integriteit maakt deel uit van de cultuur van bpost bank, die veel belang hecht aan eerlijkheid en aan de strikte naleving van hoge ethische waarden en van de geldende regelgeving. De naleving van de integriteitsregels vormt de basis voor de goede reputatie van bpost bank en het vertrouwen van haar klanten. 

bpost bank en haar medewerkers staan in voor kwalitatieve adviesverlening, correcte verkoopprocessen en een eerlijke, billijke en professionele behandeling van klanten, gebaseerd op:
-    de kennis van de behoeften, doelstellingen en financiële situatie van haar klanten
-    correcte, volledige en begrijpelijke informatie
-    de naleving van de regelgeving.

Het Integriteitsbeleid omvat de principes, waarden en gedragsregels inzake integriteit van bpost bank en geeft een samenvatting van de methodologie en de toegepaste maatregelen om het Compliance-risico te beheren (d.i. het risico dat bpost bank en/of haar medewerkers worden bestraft wegens de niet-naleving van de integriteits- en gedragsregels). 

De effectieve leiding van bpost bank ziet erop toe dat alle medewerkers kennis nemen van het Integriteitsbeleid en naleven dit beleid. 

Algemene bankvoorwaarden

De Algemene bankvoorwaarden behelzen de contractuele relaties tussen bpost bank en haar cliënten. Dit document bevat de belangrijkste wederzijdse rechten en plichten van bpost bank en haar cliënten.Privacyverklaring van bpost bank NV

   Uw privacy is belangrijk voor bpost bank. bpost bank gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Aanvullende documentatie ​​​​​​​PSD2 – technische specificaties API’s

Nuttige informatie voor erkende “Third Party Providers” (account information – payment initiation – funds confirmation): de documentatie, technische specificaties en sandbox-omgeving van onze toegangsinterface (API’s) kan geraadpleegd worden in het developerportaal.FATCA & CRS

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en CRS (Common Reporting Standard) hebben als doel de organisatie van de automatische uitwisseling van informatie tussen landen in de strijd tegen internationale belastingontduiking.  Depositogarantie

De deposito's en financiële instrumenten die u bij bpost bank heeft, worden beschermd. Bij faling of faillissement van uw bedrijf heeft u onder bepaalde voorwaarden en beperkingen recht op een terugbetaling. Krachtens de Belgische wetgeving genieten zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons en levensverzekeringen van tak 21 bij bpost bank een depositobescherming van €100.000 per deposant.
​​​​​​​Daarnaast genieten financiële instrumenten (andere dan kasbons) een aparte beschermingsregeling ten belope van €20.000 per persoon.  
In onderstaande documenten vindt u een gedetailleerde toelichting terug.Effectendepot

Het bpost bank-effectendepot maakt het u makkelijk. Uitbetalingen van coupons, vervaldagen van beleggingen of vervroegde terugbetalingen: we beheren het allemaal voor u.
Wij bewaren gratis de effecten waarop u bij ons heeft ingetekend
Uw effecten zijn veilig: geen risico op verlies, diefstal of andere schade.MiFID, wat is dat?

De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (Markets in Financial Instruments Directive) beoogt een betere bescherming van de beleggers en een verbetering van de transparantie, efficiëntie en integriteit van de financiële markten. Concreet heeft de MiFID-richtlijn als doelstelling de klanten een betere bescherming te bieden door middel van regelgeving op het vlak van transparantie en informatie aan het cliënteel. 

bpost bank beschouwt al haar klanten als particuliere klanten. Dat betekent dat ze het hoogste beschermingsniveau genieten. Wanneer bpost bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen, uw risicobereidheid en uw kennis en ervaring inzake beleggingsproducten. 


bpost bank stelt duidelijke, transparente informatie over haar beleggingsproducten te uwer beschikking, waarin het risiconiveau duidelijk is bepaald. Bij bpost bank hangt de risicoklasse van het product af van de manier waarop het rendement wordt berekend, het niveau van de kapitaalsbescherming alsook het type en de volatiliteit van de onderliggende waarden. Bij bpost bank bestaat de risicoklasse uit vijf niveaus. Niveau 1 staat voor het veiligste. 
Bij andere banken zijn er zes, soms zelfs zeven niveaus. Dat wij tot vijf gaan, betekent geenszins dat we verschillende niveaus hebben samengevoegd. Integendeel, het betekent dat wij producten aanbieden die allemaal tot een lager risiconiveau behoren. We gebruiken dus geen klassen zes tot zeven omdat we geen producten aanbieden die daar onder vallen.

Meer informatie vindt u in onze bijzondere voorwaarden inzake beleggingsdiensten. Dat document verwijst naar ons optimale orderuitvoeringsbeleid (best execution) en naar ons beleid inzake belangenconflicten. Deze documenten worden u op eenvoudig verzoek overhandigd in het postkantoor. Ze zijn ook hieronder beschikbaar.Soft Commodity Policy

Met de Soft commodity Policy streeft bpost bank ernaar haar activiteiten uit te oefenen op een verantwoorde wijze, zonder nadelige gevolgen voor de duurzaamheid.

Aanvullende documentatieBankoverstapdienst

Veranderen van bank hoeft geen tijdrovende onderneming te zijn. Dankzij de bankoverstapdienst kunt u snel en zonder kosten overstappen van de ene bank naar de andere.

bpost bank en uw oude bank werken samen en zorgen ervoor dat uw betaalverkeer niet wordt onderbroken.

Aanvullende documentatie

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert