Juridische informatie

Documentatie

Hier vindt u onze algemene bankvoorwaarden, de gedragscode en de juridische documenten m.b.t. onze producten en bankdiensten. Ze zijn opgenomen ter informatie. U kunt ze online raadplegen en downloaden.

Basis van de bankrelatie

De 7 pijlers die de basis vormen van een goede bankrelatie.   

Gedragscode inzake reclameboodschappen

De gedragsregels voor reclame en marketing voor jongeren. 

Mogelijke diensten

De bepalingen m.b.t. de mogelijke
diensten van een bank.

Gedragscode

De Belgische federatie van de financiële sector, Febelfin, heeft de engagementen van de banken ten opzichte van hun particuliere klanten samengevoegd in een gedragscode. 
Deze gedragscode vormt een minimumstandaard voor banken en bestaat uit:

bpost bank verbindt er zich toe deze gedragscode nauwlettend op te volgen.
​​​​​​​

Integriteitsbeleid

bpost bank beschikt over een solide regeling voor de bedrijfsorganisatie om een doeltreffend en voorzichtig beleid van haar activiteiten te garanderen, in het bijzonder door een Integriteitsbeleid.

Integriteit maakt deel uit van de cultuur van bpost bank, die veel belang hecht aan eerlijkheid en aan de strikte naleving van hoge ethische waarden en van de geldende regelgeving. De naleving van de integriteitsregels vormt de basis voor de goede reputatie van bpost bank en het vertrouwen van haar klanten. 

bpost bank en haar medewerkers staan in voor kwalitatieve adviesverlening, correcte verkoopprocessen en een eerlijke, billijke en professionele behandeling van klanten, gebaseerd op:
-    de kennis van de behoeften, doelstellingen en financiële situatie van haar klanten
-    correcte, volledige en begrijpelijke informatie
-    de naleving van de regelgeving.

Het Integriteitsbeleid omvat de principes, waarden en gedragsregels inzake integriteit van bpost bank en geeft een samenvatting van de methodologie en de toegepaste maatregelen om het Compliance-risico te beheren (d.i. het risico dat bpost bank en/of haar medewerkers worden bestraft wegens de niet-naleving van de integriteits- en gedragsregels). 

De effectieve leiding van bpost bank ziet erop toe dat alle medewerkers kennis nemen van het Integriteitsbeleid en naleven dit beleid. 

Algemene bankvoorwaarden

De Algemene bankvoorwaarden behelzen de contractuele relaties tussen bpost bank en haar cliënten. Dit document bevat de belangrijkste wederzijdse rechten en plichten van bpost bank en haar cliënten.Privacyverklaring van bpost bank NV

Uw privacy is belangrijk voor bpost bank. bpost bank gaat dan ook zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Aanvullende documentatie ​​​​​​​PSD2 – technische specificaties API’s

Nuttige informatie voor erkende “Third Party Providers” (account information – payment initiation – funds confirmation): de documentatie, technische specificaties en sandbox-omgeving van onze toegangsinterface (API’s) kan geraadpleegd worden in het developerportaal.FATCA & CRS

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) en CRS (Common Reporting Standard) hebben als doel de organisatie van de automatische uitwisseling van informatie tussen landen in de strijd tegen internationale belastingontduiking.  Depositogarantie

De deposito's en financiële instrumenten die u bij bpost bank heeft, worden beschermd. Bij faling of faillissement van uw bedrijf heeft u onder bepaalde voorwaarden en beperkingen recht op een terugbetaling. Krachtens de Belgische wetgeving genieten zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons en levensverzekeringen van tak 21 bij bpost bank een depositobescherming van €100.000 per deposant.
​​​​​​​Daarnaast genieten financiële instrumenten (andere dan kasbons) een aparte beschermingsregeling ten belope van €20.000 per persoon.  
In onderstaande documenten vindt u een gedetailleerde toelichting terug.Effectendepot

Het bpost bank-effectendepot maakt het u makkelijk. Uitbetalingen van coupons, vervaldagen van beleggingen of vervroegde terugbetalingen: we beheren het allemaal voor u.
Wij bewaren gratis de effecten waarop u bij ons heeft ingetekend
Uw effecten zijn veilig: geen risico op verlies, diefstal of andere schade.MiFID, wat is dat?

De richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (Markets in Financial Instruments Directive) beoogt een betere bescherming van de beleggers en een verbetering van de transparantie, efficiëntie en integriteit van de financiële markten. Concreet heeft de MiFID-richtlijn als doelstelling de klanten een betere bescherming te bieden door middel van regelgeving op het vlak van transparantie en informatie aan het cliënteel. 

bpost bank beschouwt al haar klanten als particuliere klanten. Dat betekent dat ze het hoogste beschermingsniveau genieten. Wanneer bpost bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen, uw risicobereidheid en uw kennis en ervaring inzake beleggingsproducten. 


bpost bank stelt duidelijke, transparente informatie over haar beleggingsproducten te uwer beschikking, waarin het risiconiveau duidelijk is bepaald. Bij bpost bank hangt de risicoklasse van het product af van de manier waarop het rendement wordt berekend, het niveau van de kapitaalsbescherming alsook het type en de volatiliteit van de onderliggende waarden. Bij bpost bank bestaat de risicoklasse uit vijf niveaus. Niveau 1 staat voor het veiligste. 
Bij andere banken zijn er zes, soms zelfs zeven niveaus. Dat wij tot vijf gaan, betekent geenszins dat we verschillende niveaus hebben samengevoegd. Integendeel, het betekent dat wij producten aanbieden die allemaal tot een lager risiconiveau behoren. We gebruiken dus geen klassen zes tot zeven omdat we geen producten aanbieden die daar onder vallen.

Meer informatie vindt u in onze bijzondere voorwaarden inzake beleggingsdiensten. Dat document verwijst naar ons optimale orderuitvoeringsbeleid (best execution) en naar ons beleid inzake belangenconflicten. Deze documenten worden u op eenvoudig verzoek overhandigd in het postkantoor. Ze zijn ook hieronder beschikbaar.Risicobeleid

De risico’s waaraan de bank is blootgesteld worden op een dynamische manier geëvalueerd. Zij worden gemeten ten opzichte van de actuele situatie, maar zijn eveneens regelmatig het voorwerp van diverse analyses.

Het risicobeleid van bpost bankBusiness Continuity policy

Dit Business Continuity-beleid biedt een compleet en op maat gemaakt Business
Continuity Management System voor bpost bank. Het volgt de belangrijkste principes van
de ISO 22301-norm en vormt het kader voor een duidelijk en systematisch proces van preventie,
bescherming, voorbereiding, risico-beperking en reactie met betrekking tot bedrijfscontinuïteit en
bedrijfsherstel.

De Business Continuity policySoft Commodity Policy

Met de Soft commodity Policy streeft bpost bank ernaar haar activiteiten uit te oefenen op een verantwoorde wijze, zonder nadelige gevolgen voor de duurzaamheid.

Aanvullende documentatieBankoverstapdienst

Veranderen van bank hoeft geen tijdrovende onderneming te zijn. Dankzij de bankoverstapdienst kunt u snel en zonder kosten overstappen van de ene bank naar de andere.

bpost bank en uw oude bank werken samen en zorgen ervoor dat uw betaalverkeer niet wordt onderbroken.

Aanvullende documentatie

Klik hier voor meer informatie over "Juridische informatie".

({{notCtrl.model.notifications.length}}):


Uw projecten beginnen hier

Contact

Hebt u een vraag? Raadpleeg de meest gestelde vragen of stel ons uw vraag.

Suggesties

Bij bpost bank doen we elke dag ons best om u producten en diensten aan te bieden die bij u passen. Heeft u een suggestie? Aarzel niet: zo helpt u ons om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

Klachten

Hebt u een klacht?


Andere manieren om contact met ons op te nemen

Onze financiële experten nemen de tijd om uw vragen te beantwoorden. 

Telefonisch

Bel 02/278.50.32 

Met uw financieel expert