Post Optima Flex
Verzekeringsproduct van AG Insurance

Post Optima Flex is een individuele levensverzekering van AG Insurance zonder kapitaalbescherming waarvan het rendement is gekoppeld
aan beleggingsfondsen (tak 23), onderworpen aan het Belgische recht en gecommercialiseerd door bpost bank.

 

Je geld is in goede handen, om 3 redenen...
Gematigd risico en rendementspotentieel
Je belegt hoofdzakelijk in een gemengd fonds dat verschillende activaklassen (aandelen, obligaties enz.) combineert. Het wordt beheerd via een multimanagementstrategie die erin bestaat de specifieke expertise van verschillende fondsbeheerders buiten AG Insurance te combineren.
Keuze van een begunstigde
Je kunt een begunstigde bij overlijden vóór de eindvervaldag aanduiden om je nalatenschap te regelen. Op het ontvangen kapitaal kunnen successierechten verschuldigd zijn.
Mechanisme van automatische overdracht bij een daling
Een mechanisme maakt het mogelijk om de eventuele verliezen te beperken dankzij een automatische overdracht van de belegde bedragen in het gemengde fonds (het basisfonds) naar een wachtfonds dat minder gevoelig is voor marktverstoringen. Dit mechanisme treedt in werking wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan die verbonden zijn aan de daling van de waarde van het basisfonds.
Goed om te weten
Kapitalisatie
Meerwaarden en inkomsten worden herbelegd in het fonds, waardoor je kapitaal blijft groeien.
Vanaf 1.000 €
Je kunt beleggen vanaf 1.000 EUR. Bijkomende stortingen zijn vervolgens mogelijk vanaf 30 EUR.
Diversificatie
Je geld wordt indirect belegd in vele aandelen en obligaties.
Onderliggende fondsen
Post Optima Flex belegt in fondsen van AG Insurance. Het  basisfonds, AG Life Global Return, belegt wereldwijd via andere fondsen van AG Insurance, hoofdzakelijk in aandelen (tussen 25% en 60%) en obligaties (tussen 25% en 75%). Het wachtfonds, AG Life Cash Euro, belegt hoofdzakelijk in liquiditeiten.
Onbepaalde duur
Je houdt je investering zo lang als je wilt.
Mechanisme van automatische overdracht
Zodra de koers van het basisfonds (AG Life Global Return) met minstens 10% daalt ten opzichte van zijn waarde op het ogenblik van de activering van het mechanisme van automatische overdracht (referentiewaarde), worden alle eenheden van dit fonds overgedragen naar het defensievere wachtfonds (AG Life Cash Euro).

De referentiewaarde maakt het voorwerp uit van een dynamische aanpassing waarbij, telkens wanneer de koers van het basisfonds met 10% stijgt ten opzichte van de referentiewaarde, een nieuwe referentiewaarde wordt vastgelegd (gelijk aan de oude referentiewaarde vermeerderd met 10%). Bijgevolg zal de uitvoeringsdrempel van het mechanisme van automatische overdracht parallel worden aangepast door het percentage van 10% verbonden aan het mechanisme toe te passen op de nieuwe referentiewaarde.

Na de uitvoering van het mechanisme wordt een automatische herbelegging van de eerder overgedragen eenheden doorgevoerd. Dit gebeurt over een periode van zes maanden vanaf de eerste werkdag van de maand volgend op de overdracht (elke maand herbelegging van 1/6 van de eenheden).
Kosten en taksen

Verzekeringstaks: 2% op elke gestorte premie
Instapkosten: 3% op de premie na aftrek van de verzekeringstaks
Terugkerende kosten verbonden aan de fondsen: ze zijn afhankelijk van het fonds en worden automatisch verrekend in de eenheidswaarden. Ze worden vermeld in de beheersreglementen van elk fonds
Kosten verbonden aan het mechanisme van automatische overdracht: 0,20% op jaarbasis. Deze kosten worden maandelijks afgehouden van de reserve van het basisfonds wanneer het mechanisme van automatische overdracht actief is 
Kosten bij overdracht tussen fondsen op vraag van de verzekeringnemer: twee gratis overdrachten per kalenderjaar van het basisfonds naar het wachtfonds of omgekeerd. Daarboven wordt een bedrag gelijk aan 1% van de overgedragen reserve aangerekend
Uitstapkosten: 1% bij afkoop tijdens de eerste twee jaar en elf maanden van het contract, daarna gratis
Roerende voorheffing: geen roerende voorheffing
Successierechten: er kunnen successierechten verschuldigd zijn

Deze fiscale behandeling is van toepassing op een natuurlijke persoon die in België woont en kan in de toekomst wijzigen

Post Optima Flex biedt geen kapitaalbescherming. Het rendement hangt af van de prestatie van de onderliggende beleggingsfondsen.

Risico op schommelingen van de eenheid (marktrisico): de waarde van een eenheid is afhankelijk van de evolutie van de waarde van de onderliggende activa en de volatiliteit van de markten. Het financiële risico wordt volledig en op elk moment gedragen door de verzekeringnemer. Bijgevolg kan de eenheidswaarde, bij elke opname of op het ogenblik van de vereffening van het contract, hoger of lager zijn dan de waarde op het ogenblik van de premiebetaling. Daarom moet de verzekeringnemer zich ervan bewust zijn dat hij het belegde bedrag eventueel niet (volledig) terugkrijgt.

Liquiditeitsrisico: in bepaalde uitzonderlijke omstandigheden (zoals beschreven in het beheersreglement) kan de vereffening van de eenheden van het fonds worden vertraagd of opgeschort.

Risico's verbonden aan het beheer van de fondsen: de fondsen zijn blootgesteld aan verschillende risico's die variëren afhankelijk van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van deze fondsen en hun onderliggende fondsen. Om deze beleggingsdoelstelling te bereiken, kunnen de beheerders van elk fonds beleggen in verschillende activaklassen en -stijlen in verschillende verhoudingen, afhankelijk van de marktomstandigheden en het beleggingsbeleid van het betrokken fonds. Maar aangezien het rendement niet is gewaarborgd, bestaat altijd het risico dat de verrichte beleggingen niet de verwachte resultaten opleveren, ondanks de expertise van de beheerders.

Risico verbonden aan het mechanisme van automatische overdracht: hoewel dit mechanisme van automatische overdracht tot doel heeft de negatieve impact van de volatiliteit van de markten te verminderen, is het mogelijk dat het mechanisme van automatische overdracht op bepaalde momenten tijdens de levensduur van het product leidt tot een lager rendement in vergelijking met een belegging in het basisfonds zonder mechanisme. Bovendien moet de belegger zich ervan bewust zijn dat het mechanisme om technische redenen niet onmiddellijk na de neerwaartse overschrijding van de drempel in werking treedt. Deze vertraging kan bijvoorbeeld leiden tot een groter verlies dan door het mechanisme wordt beoogd. Zodra het mechanisme is geactiveerd, kan de uitvoering ook niet worden geannuleerd, ook al herstelt de markt zich zeer snel na de activering.

Faillissement van de verzekeraar: de activa van het fonds verbonden aan het levensverzekeringscontract dat de verzekeringnemer heeft afgesloten, maken het voorwerp uit van een afzonderlijk beheerd bijzonder vermogen binnen de activa van de verzekeraar. Bij een faillissement van de verzekeraar wordt dit vermogen eerst en vooral gebruikt om de verbintenissen tegenover de verzekeringnemers en/of begunstigden die bij dit fonds betrokken zijn, na te komen.
Info en nuttige diensten
Lees zorgvuldig de volgende documenten voor je je inschrijft:
Verzekeraar:

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon:

bpost bank nv – Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel – RPR Brusse– BTW BE 0456.038.471erkend onder FSMA-nr 016290 A, treedt op als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv en wordt vergoed door commissies. De u aangeboden producten van AG Insurance worden verdeeld via de distributiekanalen van bpost nv, sociale zetel Muntcentrum, 1000 Brussel, erkend als verzekeringstussenpersoon onder FSMA-nr 25.275 cA-cB.

 

 

Klachtendienst:

Heb je een klacht? Richt je dan tot de Customer Services van bpost bank:

Customer Services bpost bank
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

E-mail: quality@bpostbank.be 

 

of bij AG Insurance, Dienst Klachtenbeheer:

E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
E-mail: customercomplaints@aginsurance.be  

 

Als dit je geen voldoening schenkt, kan je contact opnemen met de Ombudsdienst van de verzekeringen

De Meeûssquare 35
1000 Brussel

E-mail : ombudsman@ombudsfin.be 

Type belegging: individuele levensverzekering van Tak 23.

De inventariswaarden van het basisfonds en het wachtfonds worden 1 maal per dag meegedeeld en zijn beschikbaar via volgende linken:

AG Life Global Return
AG Life Cash Euro