Basisbankdienst
Je geniet een beperkt aantal manuele verrichtingen
Een zichtrekening in euro met debetkaart en online banking
Je betaalt een vast jaarlijks forfait
Rekeninguittreksels naar huis opgestuurd
De bpost bank Basisbankdienst
De Basisbankrekening is een zichtrekening voor privégebruik die wettelijk geregeld is. Ze biedt je een beperkt aantal diensten aan voor een vast jaarlijks forfaitair bedrag.  Wens je meer verrichtingen te doen, dan worden deze per stuk gefactureerd. 

Je geniet een beperkt aantal manuele verrichtingen
Het basispakket bevat 36 manuele overschrijvingen in euro of geldopneming in euro aan loketten, en een onbeperkt aantal Europese domiciliëringen en doorlopende betalingsopdrachten
Een zichtrekening in euro met debetkaart en online banking
Met de bankkaart, kun je betalen en geld afhalen in de Europese Economische Ruimte. Daarnaast is er ook een abonnement op PCbanking en MOBILEbanking inbegrepen in de Basisbankdienst.
Je betaalt een vast jaarlijks forfait
De kosten voor het beheren van de rekening bedragen 15,76€. Jaarlijks wordt de prijs aangepast aan de consumptieprijsindex.
Rekeninguittreksels naar huis opgestuurd
Je hoeft je rekeninguittreksels niet zelf af te drukken. Ze worden je automatisch 2-wekelijks opgestuurd. Ook via PC- en MOBILEbanking kun je de stand van je rekening steeds opvolgen.

Iedereen een rekening

De Basisbankdienst is bedoeld voor personen die geen andere type rekening kunnen openen. Iedere consument die legaal in de Europese Unie verblijft voor zover hij of zij voldoet aan bepaalde voorwaarden, heeft recht op die minimum dienstverlening om zijn of haar inkomsten en uitgaven te beheren.

Je kunt een rekening openen aan het loket. Indien je dat wenst, kun je ook een afspraak maken met één van onze experten.

De Basisbankdienst in detail
  • Kostprijs
  • De wettelijk bepaalde rekening
  • Inbegrepen verrichtingen
  • Rekeninguittreksels
  • Afsluiten van de rekening basisbankdienst

De jaarlijkse bijdrage is vermeld in de tarieflijst die in alle kantoren van de bank alsook op de website van de bank beschikbaar is voor de houder.

De jaarlijkse bijdrage voor de Basisbankdienst bij bpost bank bedraagt 15,76€.

Het is moeilijk om je financiën te regelen zonder een zichtrekening te hebben. Daarom voorziet de wet een zichtrekening met een basisbankdienst waarop iedereen in ons land recht heeft, indien aan een beperkt aantal voorwaarden wordt voldaan:


- De houder van een rekening Basisbankdienst moet een natuurlijk persoon zijn die legaal in de Europese Unie verblijft;

- Je hebt nog geen enkele zichtrekening bij bpost bank of bij een andere bank;

- Het totaal bedrag op je andere rekeningen (spaarrekeningen, effectenrekening, termijnrekening) bij bpost bank of elders, is kleiner dan 6.000€ (behalve een eventuele huurwaarborgrekening);

- Voor de rekening Basisbankdienst is geen medehouderschap mogelijk;

- Je hebt geen kredietovereenkomsten voor minstens 6000€.
 

De Basisbankbienst is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 22 december 2017 met betrekking tot de oprichting van een Basisbankdienst, aan de Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank en de Bijzondere Voorwaarden die van toepassing zijn op elke betrokken dienst.

Het jaarlijkse forfait omvat :

- de opening, het beheer en de afsluiting van de zichtrekening;

- een debetkaart waarmee geld kan worden afgehaald in de Europese Economische Ruimte;

- 36 manuele debetverrichtingen per jaar (geldopneming in euro en/of overschrijvingen in euro aan de loketten van bpost). Bij opening/afsluiting van de Basisbankdienst in de loop van het jaar, wordt de korf van 36 verrichtingen pro rata aan 6 verrichtingen per maand verrekend;

- een abonnement op PC- en MOBILEbanking voor online beheer van de rekening;

- een onbeperkt aantal Europese domiciliëringen en doorlopende betalingsopdrachten.


Voor manuele verrichtingen boven het forfait en verrichtingen (geldopnemingen betaling in andere valuta) geldt het standaardtarief dat beschikbaar is in de kantoren en op de tarieflijst op onze site.

Jouw rekeninguittreksels worden je 2-wekelijks naar huis opgestuurd. 

De rekening Basisbankdienst kan op elk moment worden afgesloten op verzoek van de houder via een eenvoudig bericht aan het kantoor.


De bank heeft het recht de rekening Basisbankdienst af te sluiten met een opzeggingstermijn van twee maanden in de volgende bij wet bepaalde gevallen:

- als de houder niet langer legaal in de Europese Unie verblijft;

- als er gedurende meer dan 24 opeenvolgende maanden geen verrichtingen op de zichtrekening hebben plaatsgevonden;

- als de houder in België een andere betaalrekening heeft geopend waarmee hij gebruik kan maken van de diensten die in de rekening Basisbankdienst zijn inbegrepen of als hij een rekening heeft (geen huurwaarborgrekening) waarvan het jaarlijkse gemiddelde gecumuleerde creditsaldo hoger is dan 6.000 euro.


De bank heeft bovendien het recht om de rekening Basisbankdienst met onmiddellijke ingang af te sluiten in de volgende wettelijk bepaalde gevallen:

- als de houder onjuiste informatie heeft verstrekt om de rekening Basisbankdienst te verkrijgen, terwijl de juiste informatie tot een weigering van die rekening zou hebben geleid;

- als de houder is veroordeeld voor oplichting, misbruik van vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk, valsheid in geschrifte, of de rekening opzettelijk heeft misbruikt voor illegale doeleinden.