Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling bpost bank

Als u klant bent bij bpost bank en ontevreden bent of een klacht wilt melden, volgt u de instructies beschreven op de pagina over klachten.
bpost bank verbindt zich ertoe de wet- en regelgeving strikt na te leven.
De klokkenluidersregeling van bpost bank valt onder de verantwoordelijkheid van het departement Compliance.

Via de klokkenluidersregeling, die toegankelijk is vanaf deze pagina, kunt u informatie melden over een misdaad of strafbaar feit, een bedreiging of een nadeel voor het algemeen belang, een schending of poging tot verzwijging van een schending van het toepasselijke en dwingende recht (wetten, verordeningen ...).

Onafhankelijke deskundigen (Aanspreekpunten) behandelen de meldingen vertrouwelijk en conform de geldende regelgeving.

Om anoniem of niet een melding te doen, kunt u het meldingsformulier invullen en per post verzenden naar een van de Aanspreekpunten Klokkenluiders binnen het team Compliance :

bpost bank NV
Compliance (Aanspreekpunt Whistleblowing)
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

Klokkenluiders genieten bescherming tegen het risico op represailles zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.

Misbruik van de regeling kan de melder blootstellen aan sancties of vervolging

Door het formulier te verzenden, erkent u de informatie over de klokkenluidersregeling van bpost bank en de bescherming van persoonsgegevens te hebben gelezen en begrepen.

Meldingsformulier

 


FAQ


Wanneer doet u een melding?
Wanneer u reden hebt om aan te nemen dat de wet of de gedragscode van BNP Paribas werd geschonden of bij een bedreiging of nadeel voor het algemeen belang.

Wie kan een melding doen?
Voormalige medewerkers van bpost bank, kandidaten voor een betrekking, aandeelhouders en leden van de raad van bestuur, medecontractanten (bv. leveranciers) en hun onderaannemers.

Hoe doet u een melding?
Gebruik het formulier op deze pagina.

Kan mijn melding anoniem gebeuren?
Ja, de melding kan anoniem gebeuren. Toch raden wij aan om bepaalde informatie te verstrekken zodat het Aanspreekpunt contact met u kan opnemen.

Word ik op de hoogte gebracht van het gevolg dat aan mijn melding wordt gegeven?
Na ontvangst van de melding krijgt u een ontvangstbewijs. U kunt vragen krijgen om het onderzoek op de juiste manier uit te voeren. Na afloop van het onderzoek wordt u op de hoogte gebracht van de voortgang van de behandeling van uw melding.

Wordt de vertrouwelijkheid gegarandeerd?
Ja, de Aanspreekpunten zijn opgeleid om meldingen vertrouwelijk te behandelen en ze nemen hiervoor passende maatregelen.

Zijn er externe kanalen?
Naast het Intern meldingssysteem is er de mogelijkheid om een externe melding te sturen.
Ofwel bij één van de autoriteiten aangewezen door het Koninklijk besluit van 22/01/2023 tot aanduiding van de bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector: https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2023/01/31_1.pdf#Page34. De Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten behoren tot deze bevoegde autoriteiten.
Ofwel bij de federale ombudsman. Meer informatie hierover vind je op de website van de federale ombudsman: Federaalombudsman.be.
Een openbare opzegging is eveneens mogelijk onder de voorwaarden vastgesteld bij de wet van 28 november 2022 betreffende de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector.