Videoconferentiegesprek - Beleggingsadvies

Toestemmingen en verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verzameld door bpost bank NV, Markiesstraat 1, bus 2, 1000 Brussel, die verwerkingsverantwoordelijke is.

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is om u in staat te stellen beleggingsadvies te verkrijgen en in te schrijven op beleggingsproducten op afstand, via videoconferentie, met behulp van de Microsoft MS Teams-applicatie.

U kunt ook beleggingsadvies verkrijgen en inschrijven op beleggingsproducten door naar een postkantoor te gaan.

Toestemming voor de opname van het gesprek.

Uw toestemming heeft betrekking op:

Volledige opname van het interview (inclusief scherm delen en chat)
Het gebruik van deze opname voor de volgende doeleinden:
Om vast te stellen dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden, de precontractuele informatie met inbegrip van het geschiktheidsrapport en de details van de transactie
Voor de informatie die u tijdens het interview hebt gekregen
Coachen en opleiden van werknemers
De verzamelde gegevens zullen worden gebruikt voor de doeleinden die u reeds bekend zijn.

De ontvangen persoonsgegevens worden bewaard gedurende 10 jaren na het einde van de bankrelatie.

Indien u niet kan instemmen met deze verwerkingen, nodigen wij u uit om naar een postkantoor gaan om beleggingsadvies te verkrijgen en in te schrijven op beleggingsproducten.

Toestemming voor de uitwisseling van het beeld en met de opname ervan in de algemene opname van het gesprek.

Uw toestemming heeft betrekking op de aanvaarding van de volgende stappen van de verwerking:

De transmissie naar alle deelnemers aan het videoconferentie-interview van de bewegende beelden die door uw camera zijn verzameld
De integratie van de bewegende beelden in de opname van het interview
Het gebruik van deze opname voor de volgende doeleinden:
Om vast te stellen dat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden, de precontractuele informatie met inbegrip van het geschiktheidsrapport en de details van de transactie
Voor de informatie die u tijdens het interview hebt gekregen
Coachen en opleiden van werknemers
De ontvangen persoonsgegevens worden bewaard gedurende 10 jaren na het einde van de bankrelatie.

Indien u niet kan instemmen met deze verwerkingen, nodigen wij u uit om uw camera niet gebruiken of naar een postkantoor gaan om beleggingsadvies te verkrijgen en in te schrijven op beleggingsproducten.

Indien uw persoonsgegevens verwerkt moeten worden in het kader van een andere finaliteit zal bpost bank u hiervan op voorhand verwittigen, tenzij u reeds geïnformeerd zou zijn.

bpost bank kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die actief kunnen zijn in België of in het buitenland, zoals IT dienstverleners. Indien bpost bank uw persoonsgegevens doorgeeft aan een derde die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd is, ziet zij erop toe dat de derde in een passend niveau van bescherming voorziet om te veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen.

Voor elke vraag naar informatie omtrent de aard en de verwerking van uw persoonsgegevens of in geval van een klacht, kan u contact opnemen met de Functionaris voor gegevensbescherming van bpost bank:

Functionaris voor gegevensbescherming
DPO@bpostbank.be
bpost bank NV
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

U kunt zich richten tot de Functionaris voor gegevensbescherming om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens en om rechtzetting ervan te bekomen. U kunt verzoeken om de persoonsgegevens te wissen indien deze onrechtmatig worden verwerkt. U heeft eveneens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze gebaseerd is op het gerechtvaardigd belang van bpost bank. U heeft ten slotte het recht om, onder bepaalde wettelijke voorwaarden, te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt of dat uw persoonsgegevens worden overgedragen aan een door u aangeduide derde.

Deze rechten kunnen bpost bank evenwel niet verhinderen haar wettelijke en reglementaire verplichtingen na te komen.

U kunt steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be).

Meer informatie over de verwerking en de beveiliging van uw persoonsgegevens en over de rechten waarvan u geniet vindt u in de privacyverklaring van bpost bank, beschikbaar op www.bpostbank.be.

Instructies

Als u de Microsoft MS Teams-applicatie op uw PC of Mobile hebt geïnstalleerd, kunt u kiezen of u de camera al dan niet wilt activeren door deze keuze bij het laatste gebruik op te slaan.

U kunt de camera tijdens het interview ook activeren of uitschakelen via het pictogram:
Door de camera te activeren, verklaart u dat u instemt met het gebruik van uw camera en met de opname van de verzamelde beelden. Voor meer informatie over de reikwijdte van deze toestemming en de mogelijkheden tot intrekking, klik hier.

Als u de Microsoft MS Teams-applicatie niet op uw PC of mobiel hebt geïnstalleerd, krijgt u door op de deelnamekoppeling te klikken de volgende schermen te zien:

 

Kies: Doorgaan in deze browser/Continue on this Browser

 

Kies : Blokkering/Block

 

Kies : Doorgaan zonder audio of video/Continue without audio or video

 

Kies het eerste radioknopje door je op het tabblad hierboven te positioneren.

 

Kies dan Gereed/Done.

 

Voer uw naam in en kies : Nu deelnemen/Join now

 

U kunt dan aan het interview deelnemen door op het Micro-icoon te klikken

Indien gewenst en uw PC/Mobiel een camera heeft, kunt u ook deelnemen aan het interview in visuele modus door op het Camera icoon te klikken.

In dat geval verklaart u, door op het pictogram te klikken, dat u instemt met het gebruik van uw camera en met de opname van de verzamelde beelden. Voor meer informatie over de reikwijdte van deze toestemming en de mogelijkheden tot intrekking, klik hier.

Na het interview raden wij u aan de cookies en andere tekstbestanden die op uw PC/Mobiel zijn geladen om de videoconferentie uit te voeren, te verwijderen door de geschiedenis van uw browser te wissen.