Verzamelde persoonsgegevens

Informatie over uw persoonsgegevens verzameld door bpost bank

Uw persoonsgegevens worden verzameld door bpost bank, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel die tevens verantwoordelijk is voor de verwerking ervan.
- [Een aanvraag voor een afspraak in het kader van een hypothecaire lening]
Uw persoonsgegevens worden verzameld om per telefoon of per e-mail een afspraak vast te leggen en u de newsletter van bpost bank te verzenden (tenzij u uw toestemming heeft gegeven). Uw persoonsgegevens worden bewaard door de bank gedurende een periode van 3 maanden na ontvangst of van 3 maanden na de opzegging van uw inschrijving aan de newsletter van bpost bank.
- [Een aanvraag voor een afspraak in het kader van beleggingen]
Uw persoonsgegevens worden verzameld om per telefoon of per e-mail een afspraak vast te leggen. Uw persoonsgegevens worden bewaard door de bank gedurende een periode van 3 maanden na ontvangst.
- [Een aanvraag voor een Beleggersgids]
Uw persoonsgegevens worden verzameld om u uw Beleggersgids op te sturen. Uw persoonsgegevens worden bewaard door de bank gedurende een periode van 3 maanden na ontvangst.
- [Een aanvraag voor een afspraak in het kader van een lening op afbetaling]
Uw persoonsgegevens worden verzameld om per telefoon of per e-mail een afspraak vast te leggen. Uw persoonsgegevens worden bewaard door de bank gedurende een periode van 3 maanden na ontvangst.
- [Inschrijven voor de newsletter]
Uw persoonsgegevens worden verzameld om u de newsletter van bpost bank te verzenden. Uw persoonsgegevens worden bewaard door de bank gedurende een periode van 3 maanden na de opzegging van uw inschrijving aan de newsletter.
- [Een vraag stellen]
Uw persoonsgegevens worden verzameld om uw vragen te behandelen en u de newsletter van bpost bank te verzenden (tenzij u uw toestemming heeft gegeven). Uw persoonsgegevens worden bewaard door de bank gedurende een periode van 3 maanden na afsluiting van uw aanvraag of van 3 maanden na de opzegging van uw inschrijving aan de newsletter van bpost bank.
- [Een suggestie ingeven]
Uw persoonsgegevens worden verzameld om uw voorstel te behandelen. Uw persoonsgegevens worden bewaard door de bank gedurende een periode van 10 jaar na ontvangst.
- [Een klacht indienen]
Uw persoonsgegevens worden verzameld om uw klacht te behandelen. Uw persoonsgegevens worden bewaard door de bank gedurende een periode van 10 jaar naafsluiting van uw klacht.
- [Deelname aan de Mastercard wedstrijd]

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de registratie en de behandeling van uw deelname aan de Mastercard wedstrijd (controleren of uw deelname voldoet aan de criteria, aanduiden van de winnaars en bezorgen van de prijzen). Mastercard treedt op als verwerker voor een deel van de verwerking (beheer van de wedstrijd site en het leveren van de prijzen). De persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de wedstrijd en het afleveren van de prijzen.

- [Formulier klokkenluidersregeling]

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de registratie en de behandeling van uw melding van informatie over een misdaad of strafbaar feit, een bedreiging of een nadeel voor het algemeen belang, een schending of poging tot verzwijging van een schending van het toepasselijke en dwingende recht (wetten, verordeningen ...). De persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, voor de naleving van de geldende wet- en regelgevende bepalingen en tot de geldende verjaringstermijnen zijn verstreken.

Indien uw persoonsgegevens voor een ander doel verwerkt moeten worden, zal bpost bank u hiervan vóór verdere verwerking op de hoogte stellen, tenzij u reeds over deze informatie zou beschikken.
bpost bank kan uw persoonlijke gegevens meedelen aan derden die in het binnen- en buitenland actief kunnen zijn, zoals de ICT-dienstverleners. Wanneer bpost bank uw gegevens doorgeeft aan een derde die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte, ziet de bank erop toe dat die derde een passend beschermingsniveau biedt om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.
Uw persoonsgegevens worden bewaard door de bank gedurende een periode van 3 maanden na ontvangst.
Voor al uw vragen met betrekking tot de aard en verwerking van uw persoonsgegevens of in geval van betwisting, kan u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van bpost bank.

Functionaris voor Gegevensbescherming
DPO@bpostbank.be
bpost bank NV
Markiesstraat 1 bus 2
1000 Brussel

U kunt contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens te of om onjuiste persoonsgegevens te verbeteren. Wanneer u meent dat bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt worden, kan u verzoeken om deze te verwijderen. Verder heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze verwerking gebaseerd is op een gerechtvaardigd belang van de bank. Tenslotte kunt u onder bepaalde wettelijke voorwaarden verzoeken om de verwerking van uw gegevens te beperken of om uw gegevens over te dragen aan een door u aangeduide derde.

Deze rechten kunnen echter niet beletten dat de bank moet voldoen aan haar wettelijke en reglementaire verplichtingen.
U kunt altijd een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.privacycommission.be/nl).
Meer informatie over de verwerking en beveiliging van uw persoonlijke gegevens en de rechten die u geniet, vindt u terug in de privacyverklaring van bpost bank, die beschikbaar is op www.bpostbank.be.