Verzamelde persoonsgegevens beleggingen

Informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Waarom verwerkt bpost bank mijn persoonlijke gegevens?

In het kader van de beleggingsdiensten die zij aanbiedt verwerkt, bpost bank NV, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel uw persoonlijke gegevens die op basis van vragenlijsten verzameld zijn om te beoordelen of een transactie voor u passend is. Deze verwerking maakt gebruik van een geautomatiseerd proces. Dankzij dit geautomatiseerd proces kan bpost bank die inschatting op een billijke, verantwoorde en efficiënte wijze maken op basis van uw kennis en ervaring met beleggen, in overeenstemming met de geldende regelgeving. Het wordt regelmatig geëvalueerd en geoptimaliseerd indien nodig.

Als u nog vragen hebt, of als u een opmerking of zelfs een klacht over dit onderwerp wilt maken, neem dan contact op met uw financieel expert of uw klantendienst, telefonisch op 022/012345, per e-mail via quality@bpostbank.be of per gewone post geadresseerd aan Customer Services bpost bank, Markiesstraat 1 bus 2, 1000 Brussel.

Meer in het algemeen bpost bank verwerkt uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, zoals:

- het beheer van uw klantendossier en de (pre)contractuele relaties;
- de levering en het beheer van diensten en producten waarop u heeft ingetekend, zoals rekeningen, beleggingen, kredieten, verzekeringen en aanverwante producten en diensten;
- beheer van klachten en geschillen en het leveren van bewijsstukken;
- voorkoming, opsporing en melding van fraude, witwassen, financiering van terrorisme of misbruiken;
- uitvoering van audits en risicobeheer;
- opmaak van statistieken;
- meldingsverplichtingen ten aanzien van toezichthouders en publieke of gerechtelijke autoriteiten;
- direct marketing.
Indien u weigert om bepaalde persoonlijke gegevens aan de bank te verstrekken, zou dit, naargelang het geval, kunnen leiden tot de onmogelijkheid of de weigering tot het aangaan van een commerciële of contractuele relatie, het verderzetten van een dergelijke relatie of het uitvoeren van een handeling waarom u verzocht heeft.

Deelt bpost bank mijn persoonlijke gegevens met derden?

bpost bank kan uw persoonlijke gegevens meedelen aan derden die in het binnen- en buitenland actief kunnen zijn, zoals:

- bedrijven waarvan bpost bank producten en diensten aanbiedt, zoals AG Insurance en BNP Paribas Fortis.
- tussenpersonen waar bpost bank een beroep op doet voor de verstrekking van haar producten en diensten, zoals bpost en haar kredietmakelaars.
- toezichthouders, publieke of gerechtelijke autoriteiten op basis van een wettelijke of reglementaire verplichting.
- Marketing-, onderzoeks- en communicatiebureaus.
- ICT-dienstverleners zoals IBM.
Wanneer bpost bank uw gegevens doorgeeft aan een derde die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte, ziet bpost bank erop toe dat die derde een passend beschermingsniveau biedt om de veiligheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen.

Waar vind ik bijkomende informatie?

Meer informatie over de verwerking en beveiliging van uw persoonlijke gegevens en de rechten die u geniet, vindt u terug in de privacyverklaring van bpost bank, die beschikbaar is in de kantoren van bpost of op hier.